คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สฟก.15
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 3
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34 4
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12 2
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35 5
30104-1002วงจรไฟฟ้า 1 2-3-35 5
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35 5
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35 5
30104-2209ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35 5
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  17-24-25 42 42
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  ครบ
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
513 
 นางมยุรา โพธิญาณ์
513 
 นางมยุรา โพธิญาณ์
 นายชินกร ยอดสง่า  นายชินกร ยอดสง่า  นายชินกร ยอดสง่า  นายชินกร ยอดสง่า  นายชินกร ยอดสง่า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวสันต์ บุญภา  นายวสันต์ บุญภา  นายวสันต์ บุญภา  นายวสันต์ บุญภา  นายวสันต์
513 
 นางมยุรา
 นายสุรชัย น้อยอุ่น  นายสุรชัย น้อยอุ่น
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล  นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล  นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล  นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล  นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล  นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง  นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
 
 นายกฤษณพงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์  น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์  น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์  น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์  น.ส.ศิรินาถ  นายชัยณรงค์ บุตรจำนง  นายชัยณรงค์ บุตรจำนง  นายชัยณรงค์ บุตรจำนง  นายชัยณรงค์ บุตรจำนง  นายชัยณรงค์ บุตรจำนง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสัญญา มะโนพันธ์  นายสัญญา มะโนพันธ์  นายสัญญา มะโนพันธ์  นายสัญญา มะโนพันธ์  นายสัญญา
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)