คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุรชัย   น้อยอุ่น
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาหมวดพลานามัย
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-16
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน2-0-210
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-114
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.15,ชฟ.16 ชฟ.15,ชฟ.16 สทบ.11,สออ.13 สทบ.11,สออ.13 สชส.11 สชส.11 มชก.12,มชก.11 มชก.12,มชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สชก.12,สชก.11 สชก.12,สชก.11 มชธ.12,มชธ.11 มชธ.12,มชธ.11 สฟก.15 สฟก.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สฟก.11,สฟก.12 สฟก.11,สฟก.12 สฟก.(ทวิภาคี)11,สบจ.11 สฟก.(ทวิภาคี)11,สบจ.11 ชย.14 ชย.14
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชย.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มบจ.14,มบจ.13 มบจ.14,มบจ.13 ชถ.12,ชถ.11 ชถ.12,ชถ.11 มบจ.11,มบจ.12 มบจ.11,มบจ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มบข.11 มบข.11 ชฟ.13,ชฟ.14 ชฟ.13,ชฟ.14 สฟก.14,สฟก.13 สฟก.14,สฟก.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)