คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายกฤษณพงษ์   สีผักผ่อง
ตำแหน่งครู 087-7222347
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า1-3-24
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-315
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-36
3104-2206ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า2-3-35
3104-5301เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 10-2-32
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3104-2202 ------------------›
สฟก.23,สฟก.24
สฟย21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3104-2202 ------------------›
สฟก.21,สฟก.22
สฟย21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3104-2206 ------------------›
สฟก.24
‹--------- 3104-2206 ---------›
สฟก.24
‹--------- 30000-2001 ---------›
สฟก.15
 
สฟก.15
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-2103 ----------------------------›
สฟก.14
สฟก.14
‹------------------------------------- 30104-2103 -------------------------------------›
มฟก.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-2103 ----------------------------›
สฟก.12
สฟก.12
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
มฟก.16
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)