คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวสันต์   บุญภา
ตำแหน่งครู โทร.086-850-6665
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า),ป.โท ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า1-3-212
30104-1002วงจรไฟฟ้า 12-3-35
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า2-3-315
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-1002 ----------------------------›
สฟก.(ทวิภาคี)11
สฟก.(ทวิภาคี)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-2002 ----------------------------›
สฟก.15
สฟก.15
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
มฟก.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
มฟก.12
‹--------- 3000-2003 ---------›
สฟก.23
 
สฟก.23
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-2002 ----------------------------›
สฟก.11
สฟก.11
‹------------------------------------- 30104-2002 -------------------------------------›
สฟก.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
มฟก.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)