คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สฟก.23
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า 3-0-33
3104-2206ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-9001อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  18-20-24 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
335 
 น.ส.สรรเพชุดา
‹------------------ 3104-2202 ------------------›
 นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2003 ----------------------------›
 ดร.แหนม กาสี
 ดร.แหนม
335 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3104-1004 ------------------›
 นายพลเทียน ด่านดาหาร
‹--------- 3104-1004 ---------›
 นายพลเทียน ด่านดาหาร
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายวสันต์ บุญภา
 
 นายวสันต์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-9001 ----------------------------›
 นายคณิต พิมพ์คำไหล
 นายคณิต
‹------------------------------------- 3104-2206 -------------------------------------›
 นายคมพัฒน์ เผือกคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2007 ----------------------------›
 นายพีระยุทธ มัฆนาโส
 นายพีระยุทธ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)