คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวัชระ   ศรีอุดม
ตำแหน่งครู Tel.082-8420590
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-310
30104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร1-6-314
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า2-3-35
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
446 
‹------------------ 30104-0004 ------------------›
มฟก.16
446 
‹---------------------------- 30104-0004 ----------------------------›
มฟก.16
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
446 
‹---------------------------- 30104-0004 ----------------------------›
มฟก.15
446 
‹------------------ 30104-0004 ------------------›
มฟก.15
446 
‹------------------ 30104-0002 ------------------›
มฟก.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
446 
‹--------- 30104-0002 ---------›
มฟก.12
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชฟ.25
 
ชฟ.25
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
446 
‹---------------------------- 30104-2002 ----------------------------›
สฟก.12
446 
สฟก.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
446 
‹---------------------------- 30104-2103 ----------------------------›
สฟก.11
446 
สฟก.11
446 
‹------------------------------------- 30104-0002 -------------------------------------›
มฟก.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)