คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวิฑูรย์   ปิ่นวนิชย์กุล
ตำแหน่งครู โทร.081-7395730
วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30104-1002วงจรไฟฟ้า 12-3-325
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-1002 ----------------------------›
สฟก.11
สฟก.11
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
สฟก.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
สฟก.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30104-1002 ------------------›
สฟก.15
‹--------- 30104-1002 ---------›
สฟก.15
‹--------- 30000-2001 ---------›
สฟก.11
 
สฟก.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-1002 ----------------------------›
สฟก.14
สฟก.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)