คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สฟก.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35
30104-1002วงจรไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
30104-2209ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  17-24-25 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-1001 ----------------------------›
 น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์
 น.ส.ศิรินาถ
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
 นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-2209 ----------------------------›
 นายสัญญา มะโนพันธ์
 นายสัญญา
‹------------------------------------- 30104-2001 -------------------------------------›
 นายชัยณรงค์ บุตรจำนง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
625 
‹--------- 30000-1101 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
‹--------- 30000-2001 ---------›
 ดร.แหนม กาสี
 
 ดร.แหนม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
446 
‹---------------------------- 30104-2002 ----------------------------›
 นายวัชระ ศรีอุดม
446 
 นายวัชระ
625 
 นางนิภาพรรณ
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-2103 ----------------------------›
 นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
 นายกฤษณพงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)