คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สฟก.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 3
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34 4
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12 2
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35 5
30104-1002วงจรไฟฟ้า 1 2-3-35 5
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35 5
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35 5
30104-2209ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35 5
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  17-24-25 42 42
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  4 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์  น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์  น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์  น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์  น.ส.ศิรินาถ  นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล  นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล  นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล  นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล  นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสัญญา มะโนพันธ์  นายสัญญา มะโนพันธ์  นายสัญญา มะโนพันธ์  นายสัญญา มะโนพันธ์  นายสัญญา  นายชัยณรงค์ บุตรจำนง  นายชัยณรงค์ บุตรจำนง  นายชัยณรงค์ บุตรจำนง  นายชัยณรงค์ บุตรจำนง  นายชัยณรงค์ บุตรจำนง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุรชัย น้อยอุ่น  นายสุรชัย น้อยอุ่น
625 
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
625 
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
 ดร.แหนม กาสี  ดร.แหนม กาสี
 
 ดร.แหนม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
446 
 นายวัชระ ศรีอุดม
446 
 นายวัชระ ศรีอุดม
446 
 นายวัชระ ศรีอุดม
446 
 นายวัชระ ศรีอุดม
446 
 นายวัชระ
625 
 นางนิภาพรรณ
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
321 
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง  นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง  นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง  นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง  นายกฤษณพงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)