คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.13
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 1-6-37
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
30102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 2-3-35
30102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นําคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 0-6-26
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3-0-33
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  18-22-25 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
 นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
‹---------------------------------------------- 30102-9003 ----------------------------------------------›
 นายปริญญา ไชยสุรินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
523 
‹--------- 30000-1207 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-2003 ----------------------------›
 นายสุดเขต พุกพูน
 นายสุดเขต
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
 
 นายเรืองสิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
 น.ส.กอบกุล
523 
 นางอิสราภา
‹--------- 30102-2001 ---------›
 นายวีระชัย โภคชัย
‹------------------------------------- 30102-2001 -------------------------------------›
 นายวีระชัย โภคชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
441 
‹---------------------------- 30102-2101 ----------------------------›
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
441 
 นายเรืองสิทธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)