คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสัตยา   อุ่นแสง
ตำแหน่งครู 092-7755795
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษงานวิชาการประจำแผนกฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-212
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-22
20102-2004วัดละเอียด1-2-29
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-22
20102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-48
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-34
2102-8001ฝึกงาน0-4-44
3102-5101งานเครื่องมือกล 10-2-32
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  46  ชั่วโมง  ปวช.  40  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.18 ชย.18 ชย.18 ชย.18 ชก.12 ชก.12 ชก.12
3102-5101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก (ทวิภาคี)21
3102-5101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก (ทวิภาคี)21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.16 ชก.16 ชก.16 ชก.18 ชก.18 ชก.18 สชก (ทวิภาคี)11 สชก (ทวิภาคี)11 สชก (ทวิภาคี)11 สชก (ทวิภาคี)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.23 ชอ.23 ชอ.23 ชอ.23 ชก.13,ชก.14 ชก.13,ชก.14
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.13,ชก.14
2102-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.32
2102-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.14,ชก.13 ชก.14,ชก.13 ชก.23,ชก.24 ชก.23,ชก.24 ชฟ.17 ชฟ.17 ชฟ.17 ชฟ.17
2102-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.32
2102-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)