คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปรวรรต   กัณฑสิทธิ์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30100-0005งานวัดละเอียด1-2-23
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-36
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-38
30102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-4-35
3102-2105เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม2-0-26
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  36  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สชก.13 สชก.13 สชก.13 สชก.13
3102-2105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.22,สชก.21
3102-2105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.22,สชก.21
720 
สชก (ทวิภาคี)11
720 
สชก (ทวิภาคี)11
720 
สชก (ทวิภาคี)11
720 
สชก (ทวิภาคี)11
720 
สชก (ทวิภาคี)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
3102-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.22
3102-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.22
3102-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.22
3102-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.22
3102-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.22
สชก.13 สชก.13 สชก.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
3102-2105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.22,มชก.21
3102-2105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.22,มชก.21
3000-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.21,สชก.22
3000-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.21,สชก.22
 
สชก.22,สชก.21
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สชก.11 สชก.11 สชก.11 สชก.11 มชก.11 มชก.11 มชก.11 สชก (ทวิภาคี)11 สชก (ทวิภาคี)11 สชก (ทวิภาคี)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
720 
3102-2105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.23
720 
3102-2105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.23
ชก.12 ชก.12 ชก.12 ชก.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)