คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชก.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3 1-6-37
3102-2105เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม 2-0-22
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 0-6-26
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  13-19-19 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0116 ------------------›
 นายเสกสรร ศรียศ
629 
 นายสุชาติ
‹--------- 3102-2105 ---------›
 นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์
513 
 นางมยุรา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2005 ----------------------------›
 นายอำนาจ ทองแสน
 นายอำนาจ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2103 ----------------------------›
 นายปริญญา ไชยสุรินทร์
‹--------- 3102-2103 ---------›
 นายปริญญา ไชยสุรินทร์
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
 
 นายปรวรรต
 นายปริญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
629 
‹--------- 3000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-9003 ----------------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
‹--------- 3102-9003 ---------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)