คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22 2
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 3
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 1-6-37 7
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35 5
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34 4
30102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 2-3-35 5
30102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นําคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 0-6-26 6
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3-0-33 3
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  18-22-25 41 41
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
431 
 น.ส.กอบกุล
 นายสุดเขต พุกพูน  นายสุดเขต พุกพูน  นายสุดเขต พุกพูน  นายสุดเขต พุกพูน  นายสุดเขต พุกพูน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุรชัย น้อยอุ่น  นายสุรชัย น้อยอุ่น
431 
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
431 
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
523 
 นางอิสราภา
 นายเสกสรร ศรียศ  นายเสกสรร ศรียศ  นายเสกสรร ศรียศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอำนาจ ทองแสน  นายอำนาจ ทองแสน  นายอำนาจ ทองแสน  นายอำนาจ ทองแสน  นายอำนาจ ทองแสน  นายอำนาจ ทองแสน  นายปริญญา ไชยสุรินทร์  นายปริญญา ไชยสุรินทร์
 
 นายปริญญา
 นายอำนาจ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์  นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์  นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์  นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
441 
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
441 
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
441 
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
441 
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
441 
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์  นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์  นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์  นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์  นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์  นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)