คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.(ทวิภาคี)11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30101-2005งานส่งถ่ายกําลัง 2-2-34
30101-2105งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  29-16-35 46
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2002 ------------------›
 นายปริญญา พันธ์ชัย
‹---------------------------- 30101-2005 ----------------------------›
 นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร
‹--------- 30101-2004 ---------›
 นายทศพร เขียวแป้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
323 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
620 
 น.ส.คมขำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
 นายปริญญา พันธ์ชัย
626 
 นางพัชรา
‹--------- 30001-1001 ---------›
 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
 
 นางเยาวรัตน์
 นายสุวิทย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
620 
‹--------- 30000-1502 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
‹------------------ 30101-2004 ------------------›
 นายทศพร เขียวแป้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายณัฎฐกร สาสิงห์
 นายภูธิต
‹---------------------------- 30101-2105 ----------------------------›
 นายภูธิต กิติเวียงชนก
 นายภูธิต
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)