คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางรัชนีพร   สุขเกษม
ตำแหน่งครู โทร.094-5302427
วุฒิการศึกษาศษ.บ.(ฟิสิกส์ - คณิตศาสตร์) ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
แผนกวิชาหมวดวิทยาศาสตร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-23
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต2-2-38
30000-1308วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ2-2-312
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-34
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 20000-1302 ---------›
ชฟ.24,ชฟ.23
323 
‹--------- 30000-1308 ---------›
มบข.11,มบข.12,สบจ.11
323 
‹--------- 30000-1308 ---------›
มบจ.14,มบจ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 30000-1304 ---------›
สชย.(ทวิภาคี)11
323 
‹--------- 30000-1308 ---------›
มบจ.12,มบจ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 30000-1304 ---------›
สชย.12,สชย.11
323 
‹--------- 30000-1308 ---------›
มบข.11,มบข.12,สบจ.11
323 
‹--------- 30000-1308 ---------›
มบจ.11,มบจ.12
‹--------- 3000-2003 ---------›
สชย.24
 
สชย.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 30000-1304 ---------›
สชย.(ทวิภาคี)11
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
สออ.23
323 
‹--------- 30000-1308 ---------›
มบจ.14,มบจ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
ชฟ.23,ชฟ.24
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
สออ.23
323 
‹--------- 30000-1304 ---------›
สชย.12,สชย.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)