คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายทวีศักดิ์    โคตรโสภา
ตำแหน่งครู Tel.089-9409654
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.(เครื่องกล)
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30101-0004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น2-3-315
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์2-3-310
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-22
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สชย.12 สชย.12 สชย.12 สชย.12 สชย.12
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สชย.14 สชย.14 สชย.14 สชย.14 สชย.14 มชย.13 มชย.13 มชย.13 มชย.13 มชย.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
3101-2004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชย.22,สชย.21
3101-2004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชย.22,สชย.21
สชย.13 สชย.13
 
Home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชย.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มชย.11 มชย.11 มชย.11 มชย.11 มชย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มชย.15 มชย.15 มชย.15 มชย.15 มชย.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)