คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.14
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 4
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22 2
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ 1-2-23 3
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33 3
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
30101-2105งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-35 5
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  16-12-20 29 29
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายภูธิต กิติเวียงชนก  นายภูธิต กิติเวียงชนก  นายภูธิต กิติเวียงชนก  นายภูธิต กิติเวียงชนก  นายภูธิต
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
 นายสุนันท์ สาอุด  นายสุนันท์ สาอุด
431 
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
431 
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
 นายพัสกร แก้วไสย  นายพัสกร แก้วไสย
 
 นายพัสกร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายณัฎฐกร สาสิงห์  นายณัฎฐกร สาสิงห์  นายณัฎฐกร สาสิงห์  นายภูธิต
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปริญญา พันธ์ชัย  นายปริญญา พันธ์ชัย  นายปริญญา พันธ์ชัย
431 
 น.ส.กอบกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)