คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายทวีศักดิ์    โคตรโสภา
ตำแหน่งครู Tel.089-9409654
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.(เครื่องกล)
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30101-0004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น2-3-315
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์2-3-310
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-22
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2101 ----------------------------›
สชย.12
สชย.12
 
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2101 ----------------------------›
สชย.14
สชย.14
‹------------------------------------- 30101-0004 -------------------------------------›
มชย.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3101-2004 ---------›
สชย.22,สชย.21
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชย.13
 
สชย.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-0004 ----------------------------›
มชย.11
มชย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มชย.15
‹---------------------------- 30101-0004 ----------------------------›
มชย.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)