คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชกว.13
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขางาน การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20001-1006กฏหมายคอมพิวเตอร์ 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20901-1001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ 1-2-23
20901-1005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 1-2-23
20901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
20901-1004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1-2-23
20901-2003การสร้างเว็บเบื้องต้น 1-2-23
20901-2001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23
20901-2008ดิจิตอลเบื้องต้น 1-2-23
20901-2007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  16-18-24 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
524 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
532 
‹--------- 20901-1003 ---------›
 นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
544 
‹------------------ 20901-1004 ------------------›
 น.ส.รุจิรา สิทธิพิสัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
533 
 น.ส.จินตรัตน์
533 
‹--------- 20901-1005 ---------›
 น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
‹--------- 20000-2001 ---------›
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
 
 น.ส.ลลิตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹------------------ 20901-2003 ------------------›
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
532 
 นายศักรินทร์
532 
‹--------- 20901-2008 ---------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
531 
‹------------------ 20901-1001 ------------------›
 น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹--------- 20901-2007 ---------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
625 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
532 
 น.ส.ลลิตา
535 
‹------------------ 20901-2001 ------------------›
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)