คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.จินตรัตน์   ไม่เศร้า
ตำแหน่งครู โทร.0827444113
วุฒิการศึกษาคบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-29
20901-1001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์1-2-29
20901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
20901-1005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ1-2-29
20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก1-2-26
30900-0014คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-23
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
531 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชกว.11
531 
ชกว.12
531 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชกว.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
544 
‹------------------ 20901-2201 ------------------›
ชกว.21
544 
ชกว.22
544 
‹--------- 20901-2201 ---------›
ชกว.22
532 
‹--------- 20901-1003 ---------›
ชกว.12,ชกว.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
531 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชกว.13
533 
ชกว.13
533 
‹--------- 20901-1005 ---------›
ชกว.13
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชกว.11,ชกว.12
 
ชกว.11,ชกว.12
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
531 
‹------------------ 20901-1001 ------------------›
ชกว.11
531 
ชกว.12
531 
‹--------- 20901-1001 ---------›
ชกว.12
531 
‹------------------ 20901-1001 ------------------›
ชกว.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹------------------ 20901-1005 ------------------›
ชกว.11
533 
ชกว.12
533 
‹--------- 20901-1005 ---------›
ชกว.12
544 
‹------------------ 30900-0014 ------------------›
มคอ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)