คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสิทธิศักดิ์   อะถานา
ตำแหน่งครู Tel. 090-8409655
วุฒิการศึกษาบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20901-1004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-29
20901-2009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์1-2-26
30900-0009ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์1-2-23
30905-2001การเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่อง2-2-34
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2901-2133ปฏิบัติงานการสร้างเกมและแอนิเมชั่น0-9-39
2901-2137งานกราฟิกสามมิติ1-2-23
2901-8001ฝึกงาน0-4-44
2901-8501โครงการ0-4-44
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  45  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2901-8001 ----------------------------›
ชสท31
544 
‹---------------------------- 30905-2001 ----------------------------›
มคอ.11
544 
‹--------- 20901-2009 ---------›
ชกว.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹------------------ 2901-8501 ------------------›
ชสท33
533 
ชสท33
533 
‹--------- 2901-2137 ---------›
ชสท33
544 
‹------------------ 20901-1004 ------------------›
ชกว.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹------------------ 30900-0009 ------------------›
มคอ.11
545 
ชกว.21
545 
‹--------- 20901-2009 ---------›
ชกว.21
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชสท33,ชสท31
 
ชสท31,ชสท33
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
544 
‹---------------------------- 2901-2133 ----------------------------›
ชสท33
544 
‹------------------------------------- 2901-2133 -------------------------------------›
ชสท33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
544 
‹------------------ 20901-1004 ------------------›
ชกว.12
545 
ชกว.22
542 
ชสท33
542 
‹------------------ 20901-1004 ------------------›
ชกว.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)