คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชกว.22
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขางาน การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20901-2011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
20901-2204การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 0-4-24
20901-2207วิทยาการก้าวหน้าการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-0-22
20901-2205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น 1-2-23
20901-9207การผลิตสื้อสิ่งพิมพ์ 0-6-36
20901-9203ระบบอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝัลตัวและไอโอที 1-2-23
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  7-24-18 32
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹---------------------------- 20901-2204 ----------------------------›
 น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
531 
‹---------------------------------------------- 20901-9207 ----------------------------------------------›
 น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹------------------ 20901-9203 ------------------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
 นายศักรินทร์
531 
‹--------- 20901-2011 ---------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
‹--------- 20000-2004 ---------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
 
 นายศักรินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹--------- 20901-2207 ---------›
 น.ส.รุจิรา สิทธิพิสัย
335 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 น.ส.จิราวดี สินเธาว์
436 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
432 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹------------------ 20901-2205 ------------------›
 นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)