คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชกว.22
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขางาน การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น 1-4-35 5
20901-2009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 3
20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก 1-2-23 3
20901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-23 3
20901-2202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-2-23 3
20901-9201ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น 1-2-23 3
20901-9205ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 1-2-23 3
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
 รวม  10-23-20 33 33
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
 นายศักรินทร์
532 
 นายศักรินทร์
543 
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
543 
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
543 
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
544 
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
544 
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
531 
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
531 
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
544 
 น.ส.จินตรัตน์
544 
 น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
544 
 น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
543 
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
543 
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
543 
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
 นายศักรินทร์
542 
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
542 
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร  นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
 
 นายศักรินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
 น.ส.Mary Damaulao
521 
 น.ส.Mary Damaulao
628 
 นางนฤมล คงเจริญ
628 
 นางนฤมล คงเจริญ
436 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
436 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
545 
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
545 
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
545 
 นายสิทธิศักดิ์
436 
 นางอัจฉรา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)