คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชกว.21
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขางาน การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น 1-4-35
20901-2009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก 1-2-23
20901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-23
20901-2202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-2-23
20901-9201ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น 1-2-23
20901-9205ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 1-2-23
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  10-23-20 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹------------------ 20901-9205 ------------------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
541 
‹------------------ 20901-2203 ------------------›
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹------------------ 20901-2201 ------------------›
 น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
531 
 น.ส.ลลิตา
531 
‹--------- 20901-2202 ---------›
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
531 
‹------------------ 20901-9201 ------------------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
 นายสิทธิศักดิ์
545 
‹--------- 20901-2009 ---------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
 
 นายศักรินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
543 
‹------------------ 20901-2005 ------------------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
 นายศักรินทร์
544 
 นายศักรินทร์
436 
 นางอัจฉรา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)