คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายภาณุวัฒน์   ศิลาคะจิ
ตำแหน่งครู Tel.083-3492907
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
30128-0001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
30128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
30128-2101เทคนิคการอินเตอร์เฟส2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟส1-4-35
3128-2103การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว2-3-35
3128-2109เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์2-3-35
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹------------------ 30128-1001 ------------------›
สทค11
642 
ชค11,ชค12
642 
ชค11,ชค12
649 
‹------------------------------------- 3128-2103 -------------------------------------›
มทค21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹--------- 3128-2002 ---------›
มทค21
642 
‹---------------------------- 20128-1001 ----------------------------›
ชค12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
642 
‹---------------------------- 3128-2109 ----------------------------›
มทค21
642 
มทค21
‹--------- 3000-2003 ---------›
มทค21
 
มทค21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
มชก.12
641 
‹--------- 30128-1001 ---------›
สทค11
649 
‹------------------ 3128-2002 ------------------›
มทค21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹---------------------------- 30128-2101 ----------------------------›
สทค11
649 
สทค11
649 
‹---------------------------- 30128-0001 ----------------------------›
มทค11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)