คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอนุพันธ์   ด่านกำมา
ตำแหน่งครู โทร.0948506463
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-28
20128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด1-3-24
20128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์1-3-28
2128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
2128-2102การซ่อมบำรุงแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์1-3-24
2128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-24
2128-8001ฝึกงาน0-4-44
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  43  ชั่วโมง  ปวช.  43  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชก.22
647 
‹---------------------------- 2128-2122 ----------------------------›
ชค.(ทวิศึกษา)31
647 
‹--------- 2128-1002 ---------›
ชค.(ทวิศึกษา)31
647 
ชค.(ทวิศึกษา)31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชค11
647 
‹------------------ 2128-2102 ------------------›
ชค.(ทวิศึกษา)31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹---------------------------- 20128-2004 ----------------------------›
ชค22
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชค22
 
ชค22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹---------------------------- 20128-2004 ----------------------------›
ชค21
646 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชธ.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชค12
647 
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
ชค21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2128-8001 ----------------------------›
ชค32
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)