คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.เนตรนภา   รัตนมงคล
ตำแหน่งครู โทร.0914192418
วุฒิการศึกษากศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-11
30128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก2-3-35
30128-2110วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-24
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-23
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
3128-1003โปรแกรมโครงสร้าง2-2-34
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-35
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สฟก.24
645 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สฟก.25
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชค22,ชค21
649 
‹------------------ 2128-2010 ------------------›
ชค.(ทวิศึกษา)31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹---------------------------- 30128-2007 ----------------------------›
สทค11
649 
สทค11
649 
มทค11,สทค11
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชค11
 
ชค11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
มทค21
649 
‹------------------ 3128-1003 ------------------›
มทค21
641 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชค12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹---------------------------- 3128-2003 ----------------------------›
มทค21
644 
มทค21
642 
‹---------------------------- 30128-2110 ----------------------------›
สทค11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)