คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสมศักดิ์   คำมะมูล
ตำแหน่งครู Tel.089-6191005
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20128-2112พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย1-2-26
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30128-2108งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-24
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-35
3128-2114ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-24
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
641 
‹---------------------------- 3128-2114 ----------------------------›
มทค21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
641 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชย.22
641 
‹------------------------------------- 3128-2005 -------------------------------------›
มทค21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
641 
‹---------------------------- 30128-2108 ----------------------------›
มทค11
‹--------- 30000-2001 ---------›
มทค11
 
มทค11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
641 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สฟก.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
641 
‹------------------ 20128-2112 ------------------›
ชค22
641 
ชค21
641 
‹--------- 20128-2112 ---------›
ชค21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)