คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนดร.วัฒนา   โอทาตะวงษ์
ตำแหน่งครู Tel.093-1262518
วุฒิการศึกษาปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
แผนกวิชาหมวดคณิตศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-216
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-0-24
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
3000-1408สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-33
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.16,ชย.15
627 
‹--------- 20000-1403 ---------›
ชค21,ชค22
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹--------- 20000-1403 ---------›
ชอ.21,ชอ.22
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชก.13,ชก.14
627 
‹--------- 3000-1408 ---------›
มคอ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.110,ชย.19
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชก.11,ชก.12
‹--------- 30000-2001 ---------›
มชย.13
 
มชย.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.12,ชย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชฟ.14,ชฟ.13
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชบ11
627 
มคอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)