คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายอนุพันธ์ ด่านกำมา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 2
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24 4
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11 1
20128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ 1-3-24 4
20128-2006การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
20128-2107พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1-3-24 4
20128-2111พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 1-2-23 3
20128-2112พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย 1-2-23 3
20128-2108โปรแกรมสำนักงาน 1-2-23 3
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  11-25-20 36 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
 น.ส.เนตรนภา
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
643 
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
643 
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
643 
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
647 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
647 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
647 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
647 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา  นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
 
 นายอนุพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
435 
 นายธรรมนูญ
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
648 
 นายจักรกฤษ
648 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
648 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)