คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.กฤติยาภรณ์   เหมุทัย
ตำแหน่งครู Tel.088-3617420
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
แผนกวิชาหมวดภาษาไทย
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-28
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-116
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-33
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
มทบ.11
432 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
432 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชย.25,ชย.26,ชช.21
432 
‹--------- 30000-1101 ---------›
มทบ.11
432 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชย.27,ชย.28
432 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชก.21,ชก.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชย.14,ชย.13
432 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชย.17,ชย.18
‹--------- 30000-2002 ---------›
มชธ.12
 
มชธ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชธ.23
432 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชย.21,ชย.22
432 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชกว.22,ชกว.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชกว.12,ชกว.11
432 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชก.24,ชก.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)