คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางรัชนีพร   สุขเกษม
ตำแหน่งครู โทร.094-5302427
วุฒิการศึกษาศษ.บ.(ฟิสิกส์ - คณิตศาสตร์) ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
แผนกวิชาหมวดวิทยาศาสตร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร2-2-38
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-23
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-38
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-38
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 3000-1302 ---------›
มชก.23
323 
‹--------- 3000-1302 ---------›
มชก.22,มชก.21
323 
‹--------- 2000-1302 ---------›
ชค31,ชค32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
มออ.22,มออ.21
323 
‹--------- 3000-1302 ---------›
มชก.23
323 
‹--------- 3000-1302 ---------›
มชก.21,มชก.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
ชค31,ชค32
323 
‹--------- 30000-1303 ---------›
สพค.11
‹--------- 3000-2004 ---------›
สชย.24
 
สชย.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
มคอ.21,สออ.21
323 
‹--------- 30000-1303 ---------›
สพค.11
323 
‹--------- 30000-1303 ---------›
มฟก.13,มฟก.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
มออ.22,มออ.21
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
สออ.21,มคอ.21
323 
‹--------- 30000-1303 ---------›
มฟก.14,มฟก.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)