คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานางสาวเนตรนภา รัตนมงคล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
20128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23
20128-2007โปรแกรมยูทิลิตี 1-2-23
20128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์ 0-4-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
 รวม  10-23-19 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายภาณุวัฒน์
642 
 นายภาณุวัฒน์
335 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
647 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
648 
‹------------------ 20128-2007 ------------------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
648 
‹---------------------------- 20128-2101 ----------------------------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
‹--------- 20000-2001 ---------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
 
 น.ส.เนตรนภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
644 
‹---------------------------- 20128-2001 ----------------------------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
643 
‹---------------------------- 20128-1001 ----------------------------›
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)