คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชค31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายจักรกฤษ รอดสุข
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 1
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
2128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23 3
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
2128-2113การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1-2-23 3
2128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
2128-8501โครงการ 0-4-44 4
2128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 1-3-24 4
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  10-23-21 34 34
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
 น.ส.คมขำ
323 
 นางรัชนีพร สุขเกษม
323 
 นางรัชนีพร สุขเกษม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
649 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
649 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
649 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
649 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
646 
 นายรัชพล สินเทศ
646 
 นายรัชพล สินเทศ
646 
 นายรัชพล สินเทศ
646 
 นายรัชพล สินเทศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
 น.ส.สายทิพย์
323 
 นางรัชนีพร
 นายทองดี มะปะทัง  นายทองดี มะปะทัง  นายจักรกฤษ รอดสุข  นายจักรกฤษ รอดสุข
 
 นายจักรกฤษ
649 
 นายจักรกฤษ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา  นายอนุพันธ์ ด่านกำมา  นายอนุพันธ์ ด่านกำมา  นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
649 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
649 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
649 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
512 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
646 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
646 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
646 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
641 
 น.ส.ศิริยา ทานน
641 
 น.ส.ศิริยา ทานน
641 
 น.ส.ศิริยา ทานน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)