คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายอนุพันธ์ ด่านกำมา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ 1-3-24
20128-2006การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-2107พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1-3-24
20128-2111พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 1-2-23
20128-2112พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย 1-2-23
20128-2108โปรแกรมสำนักงาน 1-2-23
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  11-25-20 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
‹--------- 20000-1403 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
 น.ส.เนตรนภา
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
643 
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
647 
‹---------------------------- 20128-2004 ----------------------------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
 
 นายอนุพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
435 
 นายธรรมนูญ
644 
‹---------------------------- 20128-2006 ----------------------------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
‹------------------ 20128-2112 ------------------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
648 
 นายจักรกฤษ
648 
‹--------- 20128-2111 ---------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
644 
‹---------------------------- 20128-2107 ----------------------------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)