คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชบ31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง
สาขางาน ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2111-2008การติดตั้งเครื่องจักรกล 1-3-24
2111-2005การบำรุงรักษา 2-0-22
2111-2101คณิตศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
2111-2106งานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1-3-24
2111-2115ปฏิบัติงานบำรุงรักษา 0-6-26
2111-2117ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 0-6-26
2111-8501โครงการ 0-4-44
2102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2110-2112โลหะวิทยาเบื้องต้น 2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Homer-oom4พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  11-26-22 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2111-8501 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
‹--------- 2111-2005 ---------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
‹--------- 2110-2112 ---------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2111-2117 ----------------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
‹--------- 2111-2117 ---------›
 นายธนัช ศรีเมือง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2111-2008 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
‹--------- 2111-2101 ---------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
‹--------- 2000-2005 ---------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
 
 นายพิสรรค์
637 
‹--------- 2001-1001 ---------›
 นายยุรนันท์ พวงมาลา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2102-2002 ------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
 น.ส.วสุรัตน์
‹------------------ 2111-2106 ------------------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2111-2115 ----------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
‹--------- 2111-2115 ---------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)