คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชบ21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง
สาขางาน ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20111-2002เขียนแบบงานซ่อมบำรุง 1-3-24
20111-2004งานซ่อม สร้าง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1-3-24
20111-2010งานบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า 1-3-24
20111-2102คณิตศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
20111-2103งานเชื่อมซ่อมบำรุง 1-3-24
20111-2111งานสร้างอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  12-25-20 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
‹---------------------------- 20111-2002 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20111-2004 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
445 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายฉมาพรรณ พินิจการ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20111-2111 ----------------------------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
637 
‹--------- 20111-2102 ---------›
 นายยุรนันท์ พวงมาลา
‹--------- 20000-2003 ---------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
 
 น.ส.วงค์ตะวัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20111-2010 ----------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
‹---------------------------- 20111-2103 ----------------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
643 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
 นายสุนันท์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)