คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชบ11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง
สาขางาน ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20111-2006งานบำรุงรักษาเชิงเชิงป้องกัน 1-6-37
20102-2004วัดละเอียด 1-2-23
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  13-23-21 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายศุภกร เปี่ยมสกุล
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายศุภกร เปี่ยมสกุล
 นายวิรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20111-2006 ----------------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
635 
‹--------- 20100-1002 ---------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
 
 นายวิรัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายNoe Nestor Inggao
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
‹------------------ 20111-2006 ------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)