คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุนันท์   สาอุด
ตำแหน่งครู โทร.081-1840847
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการกีฬา
แผนกวิชาหมวดพลานามัย
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-15
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน2-0-220
2000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-12
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-22
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
2000-1607 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชสท33,ชธ.33
ชก.15 มชย.14,มชย.13 มชย.14,มชย.13
2000-1607 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชธ.31,ชธ.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สชย.(ทวิภาคี)11 สชย.(ทวิภาคี)11 สชถ.11,มชถ.11 สชถ.11,มชถ.11 สชก.13 สชก.13 ชก.12,ชก.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.13,ชก.14 สชย.13,สชย.14 สชย.13,สชย.14 มชย.11,มชย.12 มชย.11,มชย.12 ชย.110 ชย.110
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชย.110
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มชก.14,มชก.13 มชก.14,มชก.13 มชย.15 มชย.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สสท.21,มคอ.21
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สสท.21,มคอ.21
สชย.11,สชย.12 สชย.11,สชย.12 ชช.11,ชธ.23,ชบ21 ชธ.22,ชธ.21 สออ.11,สออ.12 สออ.11,สออ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)