คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชธ.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน งานโยธา
ที่ปรึกษานายสมพาน ชิงชัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
20121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22
20121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22
20121-2116งานอะลูมิเนียม 0-6-26
20121-2119งานสุขาภิบาล 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  16-23-23 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2008 ---------›
 นายจตุพร นาคเสน
‹--------- 20121-2010 ---------›
 นายจตุพร นาคเสน
722 
‹---------------------------- 20121-2002 ----------------------------›
 นายสรวิชญ บัวสี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2007 ----------------------------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
724 
‹---------------------------- 20121-1006 ----------------------------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
 น.ส.นวินดาภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
723 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นายจตุพร นาคเสน
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายสมพาน ชิงชัย
 
 นายสมพาน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2119 ----------------------------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
723 
‹--------- 20121-1005 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2116 ----------------------------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
‹--------- 20121-2116 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
 นายสุนันท์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)