คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชธ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน งานโยธา
ที่ปรึกษานายสมพาน ชิงชัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
20121-2003การสำรวจเส้นทาง 1-3-24
20121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22
20121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26
20121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา 2-0-22
20121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  14-23-22 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
727 
‹---------------------------- 20121-2004 ----------------------------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
723 
‹--------- 20121-2012 ---------›
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
432 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
‹---------------------------- 20121-2112 ----------------------------›
 น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-1001 ---------›
 นายจตุพร นาคเสน
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹--------- 20121-2011 ---------›
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
‹--------- 20000-2004 ---------›
 นายสมพาน ชิงชัย
 
 นายสมพาน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
‹--------- 20121-2115 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
726 
‹--------- 20121-2114 ---------›
 นายจักรพันธ์ เหง่าขัวเรียง
722 
‹---------------------------- 20121-2003 ----------------------------›
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2105 ----------------------------›
 นายสากล แนวตัน
‹--------- 20121-2105 ---------›
 นายสากล แนวตัน
435 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)