คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน งานโยธา
ที่ปรึกษานายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22
20121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2001งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
20121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22
20121-2118แบบหล่อคอนกรีตและโครงสร้างชั่วคราว 2-0-22
20121-2106งานโยธา 0-6-26
20121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24
20121-2110ท่อและสุขภัณฑ์ 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  13-24-21 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
‹--------- 20121-1003 ---------›
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
725 
‹--------- 20121-2009 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
‹---------------------------------------------- 20121-2106 ----------------------------------------------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
721 
‹---------------------------- 20121-2001 ----------------------------›
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
‹---------------------------- 20121-2110 ----------------------------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2113 ----------------------------›
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
 
 นายกฤษณะ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
‹---------------------------- 20121-2006 ----------------------------›
 น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
727 
‹--------- 20121-2118 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
334 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 นายNoe Nestor Inggao
628 
 นางนฤมล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)