คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชธ.31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน งานโยธา
ที่ปรึกษานายสรวิชญ บัวสี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 2
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 1
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
2121-2004การประมาณราคางานโยธา 1-3-24 4
2121-2106งานโยธา 0-6-26 6
2121-8501โครงการ 0-4-44 4
2121-2108การเชื่อมเบื้องต้น 1-3-24 4
2121-2116งานอะลูมิเนียม 0-6-26 6
2121-2117การสำรวจเฉพาะแปลง 1-3-24 4
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom4พบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  6-29-18 36 36
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  ครบ
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท  นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท  นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท  นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท  นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท  นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท  นายสุนันท์
628 
 นางนฤมล คงเจริญ
628 
 นางนฤมล คงเจริญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง  นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
722 
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
722 
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
722 
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
722 
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสากล แนวตัน  นายสากล แนวตัน  นายสากล แนวตัน  นายสากล แนวตัน  นายสากล แนวตัน  นายสากล แนวตัน  นายสรวิชญ บัวสี  นายสรวิชญ บัวสี
 
 นายสรวิชญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า  นายศักดิ์ชัย กลางหล้า  นายศักดิ์ชัย กลางหล้า  นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า  นายศักดิ์ชัย กลางหล้า  นายศักดิ์ชัย กลางหล้า  นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)