คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สุภัสสร   เสริมทรัพย์
ตำแหน่งครู โทร.089-0465609
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20108-1003การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-28
20108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-26
20108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-23
20108-9005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-23
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-26
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-22
2108-8001ฝึกงาน0-4-44
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
Homer-oom5พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  42  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
2108-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
634 
2108-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
634 
2108-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
2108-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.31
2108-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.21 ชถ.21 ชถ.21 ชถ.21
638 
2108-2118 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
638 
2108-2118 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
638 
ชถ.22,ชถ.21
638 
ชถ.22,ชถ.21
638 
ชถ.22,ชถ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
ชถ.11,ชถ.12
632 
ชถ.11,ชถ.12
632 
ชถ.11,ชถ.12
632 
ชถ.11,ชถ.12
632 
ชถ.12,ชถ.11
632 
ชถ.12,ชถ.11
2000-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
2000-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
 
ชถ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.12 ชถ.12 ชถ.12 ชถ.12
638 
3001-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชถ.21
638 
3001-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชถ.21
638 
3001-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชถ.21
2108-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.31
2108-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
ชถ.22
634 
ชถ.22
634 
ชถ.22
634 
ชถ.22
634 
2108-2101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
634 
2108-2101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
634 
2108-2101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
634 
2108-2101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
634 
2108-2101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
634 
2108-2101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)