คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชถ.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานางสาวสุภัสสร เสริมทรัพย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0-2-12
2108-1005การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
2108-1003พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร 2-0-22
2108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 2-3-35
2108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 3 0-6-26
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26
2108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2108-2108วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  11-25-19 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2108-1005 ----------------------------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
‹--------- 2108-2108 ---------›
 น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
521 
‹--------- 2000-1204 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
‹---------------------------- 2108-2104 ----------------------------›
 น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
‹--------- 2108-1003 ---------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
‹---------------------------- 2108-2006 ----------------------------›
 น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
633 
‹--------- 2108-2006 ---------›
 น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
‹--------- 2000-2004 ---------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
 
 น.ส.สุภัสสร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
443 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
433 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
632 
‹------------------------------------- 2108-2003 -------------------------------------›
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
639 
‹---------------------------- 2108-2007 ----------------------------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
639 
‹--------- 2108-2007 ---------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)