คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สุภัสสร   เสริมทรัพย์
ตำแหน่งครู โทร.089-0465609
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-24
20108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-212
20108-9003การปฏิบัติงานจัดสวน0-6-26
30108-0005วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-23
2108-8001ฝึกงาน0-4-44
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
2108-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.31
634 
2108-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.31
634 
2108-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.31
2108-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
2108-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
มชถ.11
638 
มชถ.11
634 
ชถ.22
634 
ชถ.22
634 
ชถ.22
634 
ชถ.22
634 
ชถ.22
634 
ชถ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
ชถ.21
632 
ชถ.21
632 
ชถ.21
632 
ชถ.21
632 
ชถ.21
632 
ชถ.21
2000-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
2000-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
 
ชถ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
ชถ.11,ชถ.12
2108-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
2108-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชถ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
ชถ.12
634 
ชถ.12
634 
ชถ.12
634 
ชถ.12
ชถ.22 ชถ.22 ชถ.22 ชถ.22 ชถ.22 ชถ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)