คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชถ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 1-6-37
20108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 2 0-6-26
20108-2109ลายไทยในงานสถาปัตยกรรม 1-3-24
20108-9002พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน 2-0-22
20108-9003การปฏิบัติงานจัดสวน 0-6-26
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  7-30-17 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-9003 ----------------------------›
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
‹--------- 20108-9003 ---------›
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
434 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
‹---------------------------- 20108-2109 ----------------------------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
‹---------------------------- 20108-2005 ----------------------------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
632 
‹--------- 20108-2005 ---------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
 
 นางสุชัญญ์ญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
643 
 น.ส.กานต์สิรี
643 
‹--------- 20001-2001 ---------›
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
638 
‹--------- 20108-9002 ---------›
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วิธวิทย์ ศันติวิวัฒนพงศ์
632 
‹-------------------------------------------------------- 20108-2002 --------------------------------------------------------›
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)