คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชถ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20108-1003การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
20108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1-6-37
20108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 3 0-6-26
20108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26
20108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23
20108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24
20108-9001วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  7-32-18 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
‹---------------------------------------------- 20108-2006 ----------------------------------------------›
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-1003 ----------------------------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
‹--------- 20108-9001 ---------›
 นายชยพล สีหานาม
638 
‹------------------ 20108-2010 ------------------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
639 
‹---------------------------- 20108-2007 ----------------------------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
639 
‹--------- 20108-2007 ---------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
‹--------- 20000-2004 ---------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
 
 นางสุชัญญ์ญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
‹---------------------------- 20108-2003 ----------------------------›
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
632 
‹------------------ 20108-2003 ------------------›
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
‹---------------------------- 20108-2104 ----------------------------›
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)