คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ธมลวรรณ   พันธุลาวัณย์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-112
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม0-2-14
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-110
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชส.21,ชบ21
522 
สชส.21,สชส.22
522 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชก.35,ชถ.31
522 
‹--------- 3000-1207 ---------›
สชส.22,สชส.21
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชค22,ชค21
522 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชถ.12,ชถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชย.13,ชย.14
522 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชย.36,ชย.35
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชย.25
 
ชย.25
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชย.11,ชย.12
522 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชธ.33
522 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชย.16,ชย.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชก.34,ชก.33
522 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชธ.31,ชธ.32
522 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชย.18,ชย.17
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)