คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวรพงศ์   รอบรู้
ตำแหน่งครู โทร.094-6635162
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
30001-2002คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม1-4-35
30101-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-33
30108-1001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-26
3100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-33
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-22
3108-2104การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-22
3108-2106การเขียนแบบก่อสร้าง 21-6-37
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹------------------ 30101-0301 ------------------›
สชถ.11,มชถ.11
633 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชถ.11,ชถ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
มชถ.21,สชถ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹--------- 3108-2104 ---------›
สชถ.21,มชถ.21
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชถ.11
 
ชถ.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹--------- 3108-2102 ---------›
สชถ.21,มชถ.21
639 
สชถ.11
639 
‹---------------------------------------------- 30108-1001 ----------------------------------------------›
สชถ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹---------------------------- 30001-2002 ----------------------------›
สชถ.11
639 
‹-------------------------------------------------------- 3108-2106 --------------------------------------------------------›
มชถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)